Enkele feiten die ieder Mens zou moeten weten over de Ziel

Afdrukken


bloem18Enkele feiten die ieder mens zou moeten weten over de Ziel, door Frans Langenkamp.

 

 

 

 

Inzicht 17 van 22:

Enkele feiten die ieder Mens
zou moeten weten over de Ziel

1.   Ziel is het fijnstoffelijke deel van de mens, van waaruit de mens leeft.

2.   Ziel is de meest subtiele uitdrukking van het absolute Bewustzijn, dat de essentie is van alles en Iedereen.

3.   Ziel is een individualisatie van het universele Bewustzijn, dat men in religieuze termen God, Allah, Shiva, Brahman, Tao etc. noemt.

4.   Elke ziel is te vergelijken met een golf op de oceaan; een tijdelijke uitdrukking en personificatie van het eeuwige, absolute, gelukzalige Bewuste Zijn.

5.   Het fysieke lichaam huisvest niet de ziel. Het is eerder omgekeerd: de ziel bevat de blauwdruk voor het lichaam; zij doordringt en draagt het lichaam, zij doet het leven en groeien, en zorgt ten slotte ook voor het verval van het lichaam.

6.   Maar de ziel is meer dan het krachtveld dat het lichaam omgeeft (aura), en het lichaam ondersteunt en doet leven.

7.   De blauwdruk, die in de ziel aanwezig is, ontvangt zij vanuit het goddelijke Bewustzijn, die haar Bron en Essentie is. In het goddelijke Bewustzijn bevindt zich de blauwdruk voor de hele schepping en van alle levende wezens die zich daarin bevinden.

8.   Ziel is de levensadem (prana), de levensenergie die alle wezens doet leven.

9.   Ziel kan vergeleken worden met de wortels van een boom: de onzichtbare structuur die de boom doet groeien en bloeien. Ziel kan ook vergeleken worden met het fundament van een huis: de onzichtbare basis voor de stabiliteit en grootte van het gebouw.

10. Ziel leeft niet alleen in de mens en in alle andere levende wezens, zij leeft ook in God, in het absolute gelukzalige Bewustzijn.

11. Ziel vertoeft altijd op beide niveaus, stoffelijk en onstoffelijk, relatief en absoluut, gelokaliseerd en ongelokaliseerd.

12. Ziel leeft op aarde, verbonden met een stoffelijk lichaam, en in de fijnstoffelijke werelden (hemelen), verbonden en in wezen één met God.

13. Ziel is tegelijkertijd individueel en universeel.

14. Ziel is tegelijkertijd persoonlijk en onpersoonlijk.

15. Vergelijk het Upanishadische gezegde: Jivo Brahmaiva, na parah – De individuele ziel is in wezen God, en niets anders!

16.  Ziel kun je opvatten als ondeelbaar (dit is de oorspronkelijke betekenis van “individu”), en ook als onsterfelijk (voor zover zij in wezen één is met God).

17. Ziel is dus Bewustzijn dat zich geïndividualiseerd heeft – als een golf op de oceaan die tegelijkertijd één is met de Oceaan.

18. Ziel is dus de individualisatie van de universele Spirit; een manifestatie van oneindig bewustzijn als een eindig energie lichaam.

19. Als energie lichaam heeft de ziel ook zelfbewustzijn, en kan zij zowel bewust zijn van het stoffelijke lichaam dat het doet leven, als wel van de onsterflijke Bron, die zij in wezen is.

20. Ziel kun je zien als God die zich uitdrukt, manifesteert.

21. De oerklank “OM”, die veelvuldig vermeld wordt in de vedische teksten, symboliseert deze transformatie van het Onmanifeste in het Manifeste. De “O” wordt “M” betekent: het gOddelijke wordt Menselijk, de “One”  wordt “Many”.

22. Ziel kun je zien als een miniatuur God, als een individuele, persoonlijk god. Er is één God, en vele miniatuur goden. Zoals er één Oceaan is met ontelbaar vele golven.

23. Zoals elke golf in wezen één is met de oceaan (hij bestaat voor 100 % uit water), zo is elke ziel in wezen één met God (zij bestaat voor 100 % uit bewustzijn).

24. Ziel kan opgevat worden als instrument waarmee de ongelokaliseerde God (Bewustzijn), zich kan uitdrukken in gelokaliseerde Ruimte en Tijd.

25. Als mens kunnen we ons – wanneer we dat willen – bewust worden van de onbegrensde, ongelokaliseerde aard en essentie van onze ziel – die uit zuiver bewustzijn bestaat.

26. Ziel kun je zien als een soort “interface” tussen enerzijds de materiële wereld, en anderzijds het immateriële, het abstracte, het wezenlijke, het goddelijke.

27. Bewustzijn is onze uiteindelijke essentie. We zijn Bewustzijn en we hebben een ziel, een geest en een lichaam, waarmee wij onszelf kunnen uitdrukken én waardoor we indrukken uit de relatieve werelden – de fijnstoffelijke en de grofstoffelijke – kunnen opdoen. Zo groeien we als individu, als persoon.

Wordt vervolgt, daar er nog veel meer te zeggen valt
over de ziel!

Door bovenstaande punten te overdenken en in jezelf te herkennen, verkrijgen we helderheid over onze ziel en over onze Essentie, die uit zuiver gelukzaligheids bewustzijn bestaat. In vedische termen: Sat Chit Ananda – Absoluut Bewustzijn Gelukzaligheid.

Wil je een totaal inzicht krijgen in de ziel en in de essentie van het bestaan, dan kan dat! Bestel hier de audio cursus in het ABC van het Leven. Luister hier gratis naar de eerste 2 lessen van deze luistercursus die uit 33 lessen bestaat.

© Drs. Frans Langenkamp, december 2017 www.selfrealisation.net